فزايش خشونت در ايران: شکنجه بچه ها و تجاوز به زنان - کجا هستند اون تونسی ها، ترک ها، مصری‌های دلیر، که در ایران مقابل زور بایستند؟ ما ایرانی‌‌ها بشون احتیاج داریم!