بیژن سمندر، تلویزیون سیمای آشنا، لوس آنجلس، 1985 -- نوروز رسیده است / نوروز در این غربت جان سوز رسیده است / اما چه بگویم / نوروز من آنجاست که دل سوز من آنجاست / در شهر غریبان چه توان کرد / با درد ِ ز کف رفتن ایران چه توان کرد...