فیلم ظهور نزدیک است با ترجمه و زیر نویس انگلیسی که در بیشتر رسانه های رسمی آمریکا به نمایش گذاشته شده است و نوید ریاست جمهوری مشائی را جلو جلو فریاد کرده است