عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۴ دی ۱۳۹۱

آیا اگر امروز سال 57 بود شما چه میکردید؟


جواب

به نظر شما در صورت پیروزی کدام کاندیدات خامنه ای ضعیف تر خواهد شد ؟


جواب

به‌نظر‌شما‌کدامیک از‌این‌۳‌نفر‌برای‌ولایت فقیه‌خطرناک‌ تر‌هستند؟


جواب

با توجه به اینکه احمدینژاد گفته است که او تصمیم گیرنده نهایی برای انتخابات نظام پزشکی است شما فکر میکنید نتیجه انتخابات پزشکی چه خواهد شد پیروزی .................


جواب

اگر مجبور به انتخاب شوید به کدام رای خواهید داد؟


جواب

آیا باید از احمدی نژاد در مقابل خامنه ایی حمایت کرد?


جواب

آیا به نظر شما در حال حاضر اصلاح طلبان سدی یا پلی هستند برای رسیدن به دمکراسی?


جواب

بیشتر