پس از4 اجرای موفق در برکلی تأتر شهر قصّه، شاهکار بیژن مفید،
 با طرحی نو با موسیقی و بازیگری زنده ب اینبار در سن حوزه بروی صحنه میآید.
 
January 16, 2016 8:00 pm

San Jose City College Theatre

2100 Moorpark Ave. San Jose, Ca 95128
Information: 866-948-2788
 
Tickets: $35

کارگردان:
 ژرژچهاربخش
 
بازیگران:
 علیرضانعیمی،فرهادگلریز. حامدلُرك،حمیدنیکی،هایدهدرودیآهی،لَعیاجمالی،منصورتأیید،
 نویدشهدی،نازنینقَنبری،رُهامشِیخانی،شیرینفردین،سیناتابش،تینوشهدایت

نوازندگان:
‌هومان پورمهّدی،کامران گلریز،حمیدنیکی
 
اجرای این نمایشنامه با اجازه بنیاد
 بیژن مفید در پاریس امکان پذیر شده است
          
theatreinsearch.com