حمله آمریکا به عراق تاثیرات مهمی بر روی موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه داشت و باعث شد دولت بر آمده از این جنگ تحت تاثیر حکومت ایران باشد و به افزایش نفوذ ایران در منطقه کمک کند.