به یاد پدر نازنینم که ۱۵ سال پیش با فروتنی تمام بر آستان دری که کوبه نداشت استاد و فرود آمد.