.....ولی این را هم یادآور شوم که خطاب این نوشته خالی از عتاب است که در این بیش از سه دهه، راهی پر پیچ و خم را پشت سر گذاشته‌ایم و تا از گذشته درس نگیرم، مشابه همان خطاها را تکرار خواهیم کرد که آقای خمینی را ولایت مطلقه کرد و بر سر ما سوار.....

http://alisedarat.com/1393/12/03/chall-hastam-ya-nistam/