اخیرا کسی‌ چیز بدردبخوری، که ارزش داشته باشه که اینجا بذاریمش، نگفته. یه مشت تکرار مکررات که سی‌ و چند ساله که بین شاهی‌ها و مصدقی‌ها و چپا و راستا و وسطیا و این‌ایستا و اون‌ایستا داره بلغور میشه...