عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۳ دی ۱۳۹۱

نظرتان در باره ازدواج چیست ?


جواب

از خبر براندازی حکومت اسلامگرای مصر


جواب

قد شما خانم ها چقدر است؟


جواب

قد شما آقایان چقدر است؟


جواب

تصمیم شما در رابطه با انتخابات چیست ?


جواب

باید نسبت به حیوانات رئوف بود تا بتوان انسان‌ها را دوست داشت


جواب

رای شما سرنگونی ?


جواب

آیا درصورت آغاز اعتراضات خیابانی در آن شرکت خواهید کرد ؟


جواب

تصمیم شما چیست ?


جواب

تصمیم شما در رابطه با یازدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری چیست ?


جواب

بیشتر