عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۰ آذر ۱۳۹۱

کدام کشور را دارای بشترین پتانسیل به عنوان یک متحد ایران در منطقه می دانید؟


جواب

به نظر شما بهترین راه خاتمه دادن به زندگی در ایران آخوندی کدام است؟


جواب

من نمی دانم که چرا می گویند اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست:


جواب

بازتابِ تشخیص و ارزشگذاری ما روی یک رویداد تهدیدی ترس نامیده می شود:


جواب

نوجوانی در هنگام حمام کردن پدرش، از پشت دریچۀ شیشه ای کوچک در حمام های خزینه ای قدیم، پدرش را عریان و بدون لُنگ مشاهده می کند و در ذهن او تصویر ناخوشایندی شکل می گیرد. این نوجوان بعد از پدر شدن یکی از روش های زیر را انتخاب می کند. کدام درست است؟


جواب

به یک پسر چموش و پنج ساله که هر کاری دلش می خواهد، انجام می دهد،چه باید گفت؟


جواب

بیشتر