تا وقتی فرهنگ کار و تولید اشتغال وجود ندارد و فعالیت‌های غیر مولد و دلالی سودهای بسیار بیشتر دارند تحریم یا بدون تحریم اشتغال درست نمی‌شود بلکه بدون تحریم وارد می‌شود با تحریم وارد نمی‌شود و البته نفت هم نباشد با تحریم یا بی تحریم فرقی نمی‌کند باز وارد نمی‌شود، تحریم فرصت نیست، فقط آینه دست ما می‌دهد که ایران بدون نفت چگونه است.

https://www.khodnevis.org/article/51752