ورزشکارامون از لحاظ فردی، حسابشون سواس؛ اونا نماینده مردم ایرونن. ولی اونایی‌ که باعث فرار تیم نماینده حکومت ایران شدند، دمشون واقعا گرم: هرکی‌ که میخواد، باشه؛ چه چپ چه راست، چه دراز چه کوتا، چه ریز چه درشت. زشت و زیبا!