از کرولاین یاد گرفته ام خودم باشم و نه هزار شخصیت پیچ در پیچ! که خودم هم نمی دانم کدامشان هستم. اعتماد به نفس ایرانم را دارم پیدا می کنم سرزنده تر و شاداب تر. بی پروا در حرف زدن شده ام آن چه را که هستم دارم نمایش می دهم نه صد ماسک به صورت!

خدای مهربان من