هر لذّتی که می‌پوشم، یا آستینش دراز است ، یا کوتاه، یا گُشاد. هر غمی که می‌پوشم، دقیق انگار برای من بافته شده، هر کجا که باشم.

شیرکو بیکس  ( ۲۰۱۳ - ۱۹۴۰)  شاعر معاصر کرد بود که  از وی بالغ بر ۳۸ دیوان شعر چاپ شده‌ است. سروده‌های  وی به زبان کردی هستند و به بسیاری از زبان‌های دنیا، از جمله انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، سوئدی، دانمارکی، مجاری، آلمانی، عربی، ترکی و فارسی ترجمه شده‌ است.
 
از اوبه عنوان یکی از بزرگترین راوی‌های رؤیای انسان معاصر و همچنین  "امپراطور شعر دنیا" یاد می شود.