یکی از تاول هایِ پشت دستم ترکیده و باز درد و سوزش این زخم های ناشی از جرقه جوش را یادم می آورد اما درد را با این خیال تسکین می بخشم که: "در پهنای آسمان چون ذره ای کوچک عازمِ سفری کیهانی به سیزده میلیارد و هشتصد میلیون سال پیش، یعنی به لحظه ی صفرِ هستی هستم: اقیانوسی از رنگ و نور و گرما، چشمانم را از نور پر کرده.

مهبانگ در طبقه هفتم