این غرور کاذب که برگرفته از تاریخ است را باید کنار گذاشت. ما هنوز خودمان را در هیبت شاهان پارس می‌بینم. هنوز از دریچه امپراتوری هخامنشی و ساسانی و اشکانی به جهان نگاه می‌کنیم. باید بپذیریم که بر خلاف موقعیت ژئوپلیتیکی منحصر به فرد و بر خلاف پتانسیل‌هایی که می‌توانست و می‌تواند ما را به یک قدرت جهانی تبدیل کند، بسیار آسیب‌پذیر شده‌ایم.

غرور كاذب ما را برگرفته و از دريچه شاهان هخامنشی به جهان نگاه ميكنيم