امیدوارم اسپانیا و پرتقال هم گل‌های بعدی ما را بزنند.