احساس من این است که روحانیون چنان به داستان های انجیلی عادت کرده اند که تفاوت حقیقت و افسانه را به فراموشی سپرده اند : ریچارد داوکینز