مقایسه انتخابات در ترکیه و انتخابات در ایران قیاس مع الفارق است . آنجا همه پرسی برگزار شد تا مردم به یک هیولا آری یا نه بگویند طبیعی و منطقی است که باید همه میرفتند و نه می گفتند وتحریم انتخابات از جانب مخالفان هیولا اشتباه بود اما در ایران قرار است مردم بروند بین هیولاها یکی را انتخاب کنند یحتمل قرار است بین هویلا زشت و هویلا خوش تیپ و خوش عکس یکی را انتخاب کنند

 مقایسه انتخابت در ترکیه و انتخابات در ایران قیاس مع الفارق است .  آنجا همه پرسی برگزار شد تا مردم به یک هیولا آری یا نه بگویند طبیعی و منطقی است که باید همه  میرفتند  و نه می گفتند وتحریم انتخابات از جانب  مخالفان هیولا اشتباه بود اما در ایران قرار است مردم بروند بین هیولاها یکی را انتخاب کنند یحتمل قرار است بین هویلا زشت و هویلا خوش تیپ و خوش عکس یکی را انتخاب کنند