هرکجا هستم باشم ..... آسمان مال من است ...... پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است ........ چه اهمیت دارد ............ گاه اگر می‌رویند قارچ‌های غربت ..........