انتشار خبر مرخصى آرش و گلرخ بار ديگر به ما مى آموزد:تنها راه پيروزى در برابر جمهورى اسلامى، ايستادگى تا پاى جان و همبستگى ملى است. ايستادگى و همبستكى بر سر خواسته هاى مشخص. آرش و گلرخ را نه مجلس خبرگان تدبير و اميد آزاد خواهد كرد و نه مجلس شوراى تدبير و اميد و نه رييس جمهور تدبير و اميد. آرش و گلرخ را ايستادگى تا پاى جانِ آرش و حمايت گسترده مردم ايران از آنها آزادخواهد كرد. راه بيرون آمدن از اسارت استبداد دينى مشخص است: ايستادگى و همبستگى!