احمق کسی‌ است که یک اشتباه را بار‌ها تکرار می‌کند و هر بر از آن‌ انتظار نتیجهی متفاوت دارد.