و آیا حشفه همان پروتکل هسته ایست؟ یعنی به مقدار تمامست ویا ابزار دلپذیر دگر بایستی ؟