اگر شما گارد ویژه هم بیارید بهترین! فیلم ها رو از تلوزیون پخش کنید .. ما میایم و آیین خودمون رو برگزار میکنیم هویت ایرانی با تهدید و سرکوب از بین نمیره اگر میخواست از بین بره 1400 سال پیش میرفت! بفهمید اینو هویت من مثل خون تو رگامه.