هیچ دینی را نمی‌توان لیبرالیزه یا دموکراتیزه کرد ‏چرا که دیگر دین نخواهد بود. اما پیروان یک دین ‏همواره و همه جا ظرفیت آزاده بودن (در سده‌های ‏گذشته) و لیبرال و دمکرات شدن (در جهان امروز) را ‏دارند.

‎راینر هرمان، کارشناس مسائل خاورمیانه و عضو ‏تحریریه سیاسی روزنامه فرانکفورتر آلگماینه

‎‎برگردان: الاهه بقراط