هر كس مسلمانى را روغن مالى كند خداوند او را به هر مويى ، در قيامت نورى بخشد. (حضرت صادق علیه السلام)

روغن مالی