متاسفانه نهادهای بین المللی به جای تجلیل از ایران، افزایش تعداد اعدام ها به خاطر برخورد قاطع ایران با مواد مخدر را به محملی برای تهاجم حقوق بشری به جمهوری اسلامی ایران کرده اند.

آشکار است که تعرضاتی که به اسم حقوق بشر به ایران می شود مبنای حقوق بشری ندارد و در واقع هدف اصلی آنها از همین خرده گرفتن به اعدام ها در ایران، موضوع قصاص است در حالیکه قصاص حق شهروندان است و ربطی به دولت یا قوه قضائیه ندارد و در آن حیات وجود دارد، مبنای اسلام در قصاص عفو و گذشت است.