من چون معاش زندگیم روی حقوق دانشگاه استوار بود به همین دلیل بعد از اخراجم با یک شوک اقتصادی مواجه شدم و مجبور شدم به کارهای دیگری تن بدهم. از نظر وکالت من وکیل پرونده های حقوق بشری هستم و این پرونده ها اصولا مجانی است بنابراین از طریق وکالت هم نتوانستم در این چند سال زندگیم را اداره کنم به خصوص که در کشور ما وقتی وکیلی معروف به وکالت پرونده های حقوق بشری می شود دیگر مردم از ترسشان پرونده های با موضوعات دیگر را به او نمی سپارند چون نگرانند شهرت سیاسی وکیل روی روند پرونده آنها تاثیر منفی بگذارد.

کمپین بین المللی حقوق بشردر ایران: دکتر محمد شریف، وکیل دادگستری و استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی که فروردین ماه ۱۳۹۰ از دانشگاه اخراج شد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که پس از اظهارات اخیر جعفر توقیفی، سرپرست وزارت علوم برای بازگشت اساتیدی که در سال های اخیر اخراج شده اند درخواست بازگشت به کار خود را به روابط عمومی وزارت علوم تحویل داده اما هنوز وزارتخانه هیچ پاسخی به او نداده است. محمد شریف با اظهار امیدواری از اینکه “این قول و وعده های که برای برگشت اساتید اخراجی داده اند تحقق پیدا کند” به کمپین گفت که در طول دو سال و نیم گذشته ای که از اخراجش گذشته است مجبور به کارهای دیگری برای امرار معاش شده که تا کنون نیز این روند ادامه دارد.