جمهوری اسلامی دوست دارد حتی یک نفر در زندان‌ها وجود نداشته باشند. مردم نیز باید طوری عمل کنند که نظام مجبور به برخورد و زندانی کردن آن‌ها نباشد.