نتیجهٔ مغزفرسای ِ ماجرا این بود که مصدق در شرایطی می‌توانست زمامدار ِ مقتدر بماند و نفت ْ ملی کند که شاه در رأس ِ سیستمی باشد که به مصدق قدرت و اختیارات تفویض می‌کند.  بدون ِ شاه، قدرتْ خیابانی می‌شد و در تنازع  ِ خیابانی، دکترمهندس‌های ِ جبههٔ ملی نه تنها کسی و کاره‌ای نبودند بل هر لحظه جانشان در خطر بود.

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/08/130819_l44_coup_six_decades_later.shtml

http://mghaed.com/essays/observation/monumental_splash_six_decades_on.htm