نماينده كشور پاپائو-گینه نو در نشست سازمان ملل در نيويورك.

ماخذ