جاده چالوس، هفت برادران

جاده چالوس، مسیر یک طرفه بسمتِ جنوب بطرفِ تهران
   
هنگامِ ساخت و سازِ جادهِ چالوس در این منطقه، بر اثرِ تراشیدنِ کوهِ سنگی مستحکم در این مکان هفت تخته سنگِ ایستاده (کله قندی) با ارتفاعاتِ مختلف تشکیل شد که به هفت برادران مشهور گشت.  در این عکس یکی از این برادران بخوبی در سمتِ راستِ جاده دیده می‌شود.