عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۵ مهر ۱۳۹۱

گربه

غروب و پرندگان

غروب و پرندگان

جاده چالوس، هفت برادران

جاده چالوس، هفت برادران

جاده چالوس، مسیر یک طرفه بسمتِ جنوب بطرفِ تهران
   
هنگامِ ساخت و سازِ جادهِ چالوس در این منطقه، بر اثرِ تراشیدنِ کوهِ سنگی مستحکم در این مکان هفت تخته سنگِ ایستاده (کله قندی) با ارتفاعاتِ مختلف تشکیل شد که به هفت برادران مشهور گشت.  در این عکس یکی از این برادران بخوبی در سمتِ راستِ جاده دیده می‌شود.

شاهین

شاهینی بر حصاری نشسته بود، عکسش گرفته شد

آفتابگردان

آفتابگردان

پائیز

برگهای زرد

شاهین نجفی، کنسرت در ونکوور، کانادا

شاهین نجفی، کنسرت در ونکوور، کانادا، ٢٢ دسامبر ٢٠١٢

میلاد دماوند

عکسی از میلاد و دماوند

بیشتر