پل مک کارتنی(از گروه بیتلز) به همراه دوست دخترش جین اشر و ویگن