در روزهایی که چادرهای مسافران نوروزی را می توان در هر نقطه ای از شهر مشاهده کرد این بار مسافران طی اقدامی عجیب به یکی از بانک های سمنان روی آوردند و شب را در آنجا چادر زدند.