کشف کارگاه تولید عرق سگی ناب  با استاندارد ایزو۹۰۰۰ در قم در دوره رضا شاه