اهنگ ایران با شعری از شاهکار بینش پژوه ، با گروه کر ملی ارمنستان و ارکسترفیلارمونیک ارمنستان