من و تو کف خیابون
پس می گیریم، پس می گیریم 
خاک ایران و آرزوهامون