دلها خون کردی ظلم ات افزون کردی ای اهرمن
دستت در خون است گفتارت افيون است ای ضحاك عمامه سر
سخن از دین گفتی و ویران کردی تو مرز و بوم من
با نام دین به اسم دشمن
کشتی کودک، مرد و زن
حالا با هم یک صداییم در هر جا با هر زبانى
یک ملت و یک رویاییم هر جا هرکس با فریادی
زن زندگی‌ آزادی
زن زندگی‌ آزادی
زن زندگی‌ آزادی
زن زندگي ازادي