موسیقی: نیما حافظیه
شعر: سیاوش کسرایی

 

آواز: ندا یاسری