از آلبوم جدید مرجان فرساد، "درخت سپید."
شعر و موسیقی از مرجان فرساد

 

Listen to Marjan Farsad on Spotify, Apple Music and other streaming platforms  https://music.apple.com/us/artist/marjan-farsad/898915294
https://open.spotify.com/artist/5sGy7zfcUWYPh3wHbyz4fn
Follow Marjan Farsad on social media: https://www.instagram.com/marjanfarsad/ https://www.facebook.com/marjan.farsa... www.marjanfarsad.com