صدا: میثاق مرادی
موسیقی: محسن نامجو
تنظیم: محمد تالانی
شعر: مولانا
انیمیشن: قاسم صارمی

هر که ز حور پرسدت رخ بنما که همچنین
هر که ز ماه گویدت بام برآ که همچنین
هر که پری طلب کند چهره خود بدو نما
هر که ز مشک دم زند زلف گشا که همچنین
هر که بگویدت ز مه ابر چگونه وا شود
بازگشا گره‌گره بند قبا که همچنین
گر ز مسیح پرسدت مرده چگونه زنده کرد ب
وسه بده به پیش او جان مرا که همچنین
هر که ز روی مرحمت از قد من بپرسدت
ابروی خویش عرضه ده گشته دوتا که همچنین
جان ز بدن جدا شود باز درآید اندرون
هین بنما به منکران خانه درآ که همچنین
خانه هر فرشته‌ام سینه کبود گشته‌ام
چشم برآر و خوش نگر سوی سما که همچنین
سر وصال دوست را جز به صبا نگفته‌ام
تا به صفای سر خود گفت صبا که همچنین