در هضم‌ِ بَزم - سوُم /آن شبِ اردیبهشت
هر کس خاطره را یک جور نگه می‌دارد برای خودش. برای من این جور است؛ ترانه‌هایی با یاد و در هضم‌ِ بَزم‌ها.ـ
سوم٬ حکایت‌ِ بازی با نام‌ها بود و یادها؛ حکایت‌ِ آن شب‌ِ شیرین و آن حال‌ِ فرهاد؛ حکایت‌ِ آن شبِ اردیبهشت ...ـ