Radiofarda :

پس از آنکه ارتش مصر، محمد مرسی را از مقام ریاست جمهوری برکنار و قانون اساسی را معلق کرد، جمعه چهاردهم تیرماه هواداران مرسی از یک سو و مخالفان او از سوی دیگر به خیابان‌ها آمدند و درگیری‌ها در این کشور چندین کشته برجای گذاشت.

برو به آدرس