غربگرا:

پیام تاریخی و اتمام حجّت مقام معظمِ خودم به امت انقلابی و همیشه در صحنه...

برو به آدرس