بی بی سی فارسی:

خانم طوسی حائری از پیشگامان زنان فعال در جامعه ایران بودند.زنی تحصیل کرده و فعال اجتماعی و نویسنده و پژوهشگر.

برو به آدرس