Internet:

عده ائی از خانم های عضو  احزاب چپ در مراسم بزرگداشت درگذشت استالین در اسفند سال 1331 گریه میکنند.

برو به آدرس