لیبرال دموکراسی:

جز تأمین یک زندگی توأم با امنیت مادی و رفاه اجتماعی و آزادی سیاسی نیست و همین محور و مرکز خواست‌های حقوقی معترضان علیه حکومت اسلامی در ایران است. بی‌تردید تأمین حرمت انسانی و رفاه شهروندان و آزادی ایرانیان با حکومتی دمکراتیک و سکولار و مبتنی بر تخصص و کاردانی میسر خواهد شد. با بودن جمهوری اسلامی در قدرت اجرایی و اداره ولایی کشور توسط افراد عاری از تخصص و دانش لازم در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با ایدئولوژی ضد انسانی و غیر مدنی شریعت و بندوبست‌های تجاری میان باندهای مختلف قدرت، ایران و ایرانیان از فجایع انسانی، اقلیمی‌ و فرهنگی رها نخواهند شد.

برو به آدرس