www.radiopooya.com:

 اخیرا بیانه ای از سوی کانون نویسندگان ایران"در تبعید" و انجمن قلم ایران "در تبعید "منتشر شده است که بیش از هزار شخصیت  سیاسی ، فرهنگی و هنری آنرا امضا کرده اند نظر به اهمیت این بیانیه که خواهان آزادی بدون قیدو شرط نویسندگان در بند شده است در برنامه در قلمروی سیاست و فرهنگ از دکتر مسعود نقره کارتقاضا کردیم نگاهی بر این بیانیه داشته باشد

برو به آدرس